จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,600,528.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,600,435.12 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 2,570,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 17/2562
วันที่ทำสัญญา :
5 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-03 14:54:39