จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite Solution) จำนวน 720,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
5,148,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,148,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด 3,990,672.-บาท
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด 4,132,800.-บาท
บริษัท เอส.ที.เคมีธุรกิจ จำกัด 4,586,400.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด 3,990,672.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติ และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/44/2562
วันที่ทำสัญญา :
4 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-19 15:58:57