จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างโครงการสแกนแบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ปีงบประมาณ 2562
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,923,103.51 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,923,103.51 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1 บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,199,000.- บาท
2 บริษัท แก้วกุล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,750,000.- บาท เสนอผิดเงื่อนไข ตามเอกสารประกวดราคา ข้อ 2.11 และ 2.12
3 บริษัท ดีเอ็มเอส 789 จำกัด ราคาที่เสนอ 692,290.-บาท เสนอผิดเงื่อนไข ตามเอกสารประกวดราคา ข้อ 2.11 และ 2.12


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 1,191,685.96 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เพียงรายเดียว โดยราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลาง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-11 17:41:29