จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 408 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563
จำนวนเงินงบประมาณ :
6,949,008.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
6,949,008.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
เขต 3 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 1,412,913.60 บาท
เขต 5 บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ เสนอราคา 1,155,600.00 บาท
บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 847,440.00 บาท
เขต 6 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 1,628,086.32 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
เขต 3 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) รับราคา 1,412,913.60 บาท
เขต 5 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 847,440.00 บาท
เขต 6 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 1,628,086.32 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
กจห.85/2562
วันที่ทำสัญญา :
25 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-10 15:14:17