จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำประปาไม่เพียงพอ สถานีจ่ายน้ำรัตนาภา กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,962,830.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,962,830.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 2,675,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 2,675,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติ
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/135/2562
วันที่ทำสัญญา :
9 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-20 15:57:36