จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาเอกชนบริการรับ – ส่งเอกสาร ของสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,027,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,027,200.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,027,200.- บาท
2. บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,050,720.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 1,027,200.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-27 12:03:22