จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างสระพักตะกอน ขนาด 400 ลบ.ม. อ.หลังสวน จ.ชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน (แม่ข่ายหลังสวน)
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,769,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,769,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนศักดิ์ ธุรกิจ เสนอราคาเป็นเงิน 3,655,930.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาตสิษฐ์ ก่อสร้าง ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างไม่ใช่ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ซึ่งจากประกาศกำหนดก่อสร้างสระพักตะกอนขนาด 400 ลบ.ม.ประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ได้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทงานวางท่อจึงไม่ตรงกับประกาศข้อ 2.1
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนศักดิ์ ธุรกิจ เสนอราคาเป็นเงิน 3,655,000.00 บาท คณะกรรมการต่อรองราคาคงเหลือ 3,655,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/78/2562
วันที่ทำสัญญา :
11 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-21 16:31:23