จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อโครงการจัดหาแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,508,700.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,508,700.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด เสนอราคา 1,500,000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด เสนอราคา 1,500,000.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
กจห.82/2562
วันที่ทำสัญญา :
17 ก.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-19 15:11:04