จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 36 เดือน
จำนวนเงินงบประมาณ :
16,441,224.10 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
16,441,224.10 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 15,350,000.00- บาท
2. บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด 15,351,993.00- บาท
3. บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด 17,606,819.19- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 15,349,626.15- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-26 10:32:03