จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 104 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี
จำนวนเงินงบประมาณ :
70,734,276.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
70,734,276.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
เสนอ 59,926,334.40 บาท
2. บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด
เสนอ 68,565,600.- บาท
3. บริษัท ทรูลิสซิ่ง จำกัด
เสนอ 66,089,534.40 บาท
4. บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เสนอ 65,037,938.40 บาท
5. บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
เสนอ 68,403,816.- บาท
6. บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
เสนอ 62,242,927.20 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
รับราคาที่ 59,919,554.88 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-02 13:35:07