จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ2562 นายคารม มีแสง (โครงการหมู่บ้านโฮมเพลส5 ช่วงที่2) หมู่ที่20 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
จำนวนเงินงบประมาณ :
108,274.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
82,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก. ภูเบศ อินเตอร์เทรด เลขที่ 1898/13 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ราคาที่เสนอ 81,000.00 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากมีความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์สามารถลงมือทำงานได้ทันที
ผู้บันทึก :
นางนพมัลลี ฮูเป้
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-19 15:19:16