จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
205,440.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
205,440.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 205,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 205,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/60/2562
วันที่ทำสัญญา :
26 เม.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-19 10:21:05