จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์
จำนวนเงินงบประมาณ :
428,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
428,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 427,500.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 427,500.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/62/2562
วันที่ทำสัญญา :
27 เม.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-19 09:59:49