จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากที่ดินเอกชนโฉนดเลขที่ 221 เลขที่ดิน 2 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
212,609.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
212,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสองก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสองก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-18 14:30:49