จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานโครงการก่อสร้างระบบประปาโครงการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (บ้านท่าสี) ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง
จำนวนเงินงบประมาณ :
61,865,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
61,780,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
๑. บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา ๖๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. บมจ. ล็อกซเล่ย์ เสนอราคา ๖๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. บจก. บี เทรดดิ้ง เสนอราคา ๖๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท หาดใหญ่นครก่อสร้าง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติและราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/32/2562
วันที่ทำสัญญา :
26 เม.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-18 09:40:53