จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเลย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างงานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านริมชล ม.11 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย
จำนวนเงินงบประมาณ :
175,163.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
156,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.วิลันตา 156,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.วิลันตา 155,500.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
งานอำนวยการ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-11 18:45:08