จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนางนิภา ช่อผกาพันธ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
103,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
103,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.เพชรสุราษฎร์ 102,720.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เพชรสุราษฎร์ 102,000.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.23/2562
วันที่ทำสัญญา :
22 เม.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-18 16:05:23