จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมถังตกตะกอน Mobile ขนาด 100 ลบ.ม/ชม. บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง
จำนวนเงินงบประมาณ :
498,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
493,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.เจ. เรืองกิจ ราคาที่เสนอ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.เจ. เรืองกิจ ราคาที่เสนอ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.2/94/2562
วันที่ทำสัญญา :
29 เม.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-18 10:11:49