จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณตรงข้ามแฟลตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ถ.สันติสุข ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง
จำนวนเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
235,935.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) ราคา 235,935
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) ราคา 235,935
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/109/2562
วันที่ทำสัญญา :
11 เม.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-10 10:54:04