จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท บ้านกาญจนทรัพย์ โฉนดเลขที่ 122848 หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,083,759.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,083,759.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.สินสุวรรณการโยธา ไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ยื่นบัญชีแสดงปริมาณราคา
2.หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 ราคาที่เสนอ660,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.หจก.กลรัตน์กิจโยธา ราคาที่เสนอ 693,574.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง ราคาที่เสอน 671,612.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.วัฒนะวิศวะการโยธา 96
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นมีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-11 14:58:44