จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 6 - 7 บ้านบางปลาหมอ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
708,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
708,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง 630,000.00
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด 554,999.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 661,260.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 470,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 470,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/110/2562
วันที่ทำสัญญา :
29 เม.ย. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-10 11:15:30