จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถ.บรมราชชนนี โรงงานมาสเท็กซ์ จำกัด - บจก.โรจน์ไพบูล อีควิ๊ปเม็นท์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,038,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,980,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 1,930,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 2,039,850.00
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด 2,043,500.00
ปริชาติการโยธา 2,100,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง 2,130,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 2,140,000.00
บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด 2,220,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานะโชค พานิช 2,324,000.00
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด 2,533,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 2,636,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 2,833,246.58รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 1,930,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาตำ่สุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/111/2562
วันที่ทำสัญญา :
8 พ.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-11 11:21:49