จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ บริเวณหมู่ที่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง
จำนวนเงินงบประมาณ :
665,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
665,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรธารา และราคาที่เสนอ 660,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระก่อสร้าง และราคาที่เสนอ 665,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรธารา และราคาตกลง 660,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.9/2562
วันที่ทำสัญญา :
12 มี.ค. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-16 10:49:33