จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ซื้อและติดตั้งโครงการพัฒนา PWA Cyber Security
จำนวนเงินงบประมาณ :
8,477,610.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,477,610.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 8,380,000.-บาท
2. บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัดื เสนอราคา 8,450,000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด ราคา 8,360,000.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-18 16:51:16