จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ สำนักงานใหญ่ กปภ.
จำนวนเงินงบประมาณ :
688,010.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
648,420.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 639,998.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-18 14:40:23