จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อน้ำมันเบนซิลแก๊สโซฮอล์รถยนต์ทะเบียน กน - 2759 สข.
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ซี เค ไฟว์ เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ซี เค ไฟว์ เทรดดิ้ง จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสูง และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-16 15:53:28