จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อแผงวงจรหลักหน่วยความจำชั่วคราวและอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,411.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,411.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
คอมพิวเตอร์โฮม ราคาที่่เสนอ 4,411 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
คอมพิวเตอร์โฮม
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสูง และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-16 15:38:54