จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านขวาน้อย หมู่ 1 (ซอยข้างโรงสีทางไปหนองตาดำ) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ
จำนวนเงินงบประมาณ :
132,680.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
132,680.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนครดาวเงิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๖๘๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนครดาวเงิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๖๘๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เหตุผลที่คัดเลือก :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนครดาวเงิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๖๘๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-15 16:43:54