จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างวางท่อประปาให้กับ นายอภิรักษ์ แซ่ลี้ โฉนดเลขที่ ๑๒๓๓๘ หมู่ ๒ ถ.เกาะกลาง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
จำนวนเงินงบประมาณ :
246,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
223,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก. สิยามา ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 223,000.- บาท
หจก. หนึ่งกิจนที ราคาที่เสนอ 223,000.- บาท
หจก. กรงทอง 888 ราคาที่เสนอ 222,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก. กรงทอง 888 ราคาที่เสนอ 222,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์
เลขที่สัญญา :
กปภ. สาขา ชม.(พ) 51/2561
วันที่ทำสัญญา :
16 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-09 16:37:12