จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทลุง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านนอกทุ่ง ซอย 5 และหมู่ 7, 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,690,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,690,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1 หจก.เทวสหกิจ การก่อสร้าง เสนอราคา 1,133,795.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2 หจก.รวงทองนวกรรม เสนอราคา 1,140,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3 หจก.นาลานทักษิณก่อสร้าง เสนอราคา 1,220,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4 หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 1,240,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5 หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เสนอราคา 1,184,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6 บริษัท โยธาธนวัฒน์ จำกัด เสนอราคา 1,300,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
7 หจก.ธรรมเพชร 2016 เสนอราคา 1,518,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
8 หจก.กฤษฎา บาดาล เสนอราคา 1,648,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เทวสหกิจ การก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
เมธินี ชูพุทธ
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาพัทลุง 3/62
วันที่ทำสัญญา :
7 ธ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-15 17:17:00