จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.คลองใหญ่ บริเวณซอยผู้ช่วยสุวรรณ ม.8 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
จำนวนเงินงบประมาณ :
173,676.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
173,676.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยาวดีบริการ เสนอราคา 173,676.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยาวดีบริการ
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.คญ.4/2562
วันที่ทำสัญญา :
5 พ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-02 17:22:34