จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดบางแขม - แยกศาลากลาง ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,659,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,659,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ปริชาติการโยธา ราคาที่เสนอ 2,790,000.00
2.บริษัท ดีดีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 2,877,000.00
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 2,884,000.00
4.บริษัท ฐานดำรงค์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,900,000.00
5.บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด ราคาที่เสนอ 2,929,200.00
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ราคาที่เสนอ 3,023,820.00
7.บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 3,075,000.00
8.บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,103,000.00
9.บริษัท เอ็ม - ซายน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,200,000.00
10.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,254,000.00
11.บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอ 3,476,050.00
12.บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 3,550,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริชาติการโยธา
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/54/2562
วันที่ทำสัญญา :
18 ธ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-27 11:11:16