จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยสนน้อยร่วมใจ 1 บ้านโนนม่วง หมู่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
156,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
153,010.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-31 16:58:10