จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ 14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
238,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
223,630.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๒,๖๓๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๒,๖๓๐.๐๐ บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๒,๖๓๐.๐๐ บาท
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/49/2562
วันที่ทำสัญญา :
24 ธ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-31 16:45:18