จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงบ่อ หมู่ 10, 19 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ (น.ยางตลาด)
จำนวนเงินงบประมาณ :
333,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
242,890.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
 หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๒,๘๙๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
 หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๒,๘๙๐.๐๐ บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
 หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๒,๘๙๐.๐๐ บาท
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/24/2562
วันที่ทำสัญญา :
11 ธ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-31 16:37:19