จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างประสานและวางท่อทางส่งขนาด 200 มม. สถานีจ่ายน้ำบางแสน
จำนวนเงินงบประมาณ :
216,712.88 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
216,712.88 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด ราคา 216,712.88 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
11/2562
วันที่ทำสัญญา :
2 พ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-11 15:36:17