จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายวุฒิพงษ์ บุสดี บรเิวณหมู่ที่ 4 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา (กปภ.สาขาบางปะกง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
499,280.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
451,937.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ศักดิ์ศิริ บิวดิ้งพลัส จำนวน 450,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ศักดิ์ศิริ บิวดิ้งพลัส จำนวน 450,000.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.2/2562
วันที่ทำสัญญา :
29 ต.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-31 18:05:44