จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายในอาคาร จำนวน 1 อัตรา ของหน่วยงานกองจัดหา สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
จำนวนเงินงบประมาณ :
182,007.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
182,007.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ราคาที่เสนอ 182,007.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งจ้างเลขที่ 90/2561
วันที่ทำสัญญา :
1 พ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-01 10:07:13