จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อเก้าอี้ทำงานระดับ 1-7และระดับ 8-9
จำนวนเงินงบประมาณ :
23,540.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
23,540.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาที่เสนอ 23,540.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์
เหตุผลที่คัดเลือก :
-
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-31 19:03:39