จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานทรัพฯ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,229.05 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,229.05 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บ.ซีโอแอล จก.(มหาชน) ราคาที่เสนอ 2,229.05 บาท
บ.เก้า บูรพา จก. ราคาที่เสนอ 2,969.25 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บ.ซีโอแอล จก.(มหาชน)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-31 19:01:28