จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จัดซื้ออุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ
จำนวนเงินงบประมาณ :
462.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
462.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
คอมพิวเตอร์โฮม เสนอราคา 462.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
คอมพิวเตอร์โฮม
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาไม่เกินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
น.ส.ตรีทิพย์ ไชยแก้ว
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-31 10:43:25