จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ดีเจพี แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 400/725 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.20/62
จำนวนเงินงบประมาณ :
493,961.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
493,961.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.สุขเกษม 2513 493,961.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.สุขเกษม 2513 493,961.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
เลขที่สัญญา :
ปพย.21/62
วันที่ทำสัญญา :
2 พ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-31 10:27:44