จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปักธงชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสายจากบ้านนางหวานถึงบ้านนางจอย บ้านน้อย หมู่ 2 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย
จำนวนเงินงบประมาณ :
115,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
115,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.พีริยา ราคาเสนอ 115,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.พีริยา ราคาเสนอ 115,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีผู้เสนอราคารายเดียว และราคาที่เสนอไม่เกินราคากลางที่กำหนด
ผู้บันทึก :
5541033
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาปักธงชัย 1/2562
วันที่ทำสัญญา :
2 พ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-31 09:16:16