จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทลุง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ น.ส.อลิษา เพชรศรี มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 15737 ถ.เขาแดง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
จำนวนเงินงบประมาณ :
165,232.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
147,592.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ที แอนด์ ดี การโยธา เสนอราคา 147,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ที แอนด์ ดี การโยธา
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอรายเดียว และราคาที่เสนออยู่ในเกณฑ์ที่ กปภ.รับได้
ผู้บันทึก :
เมธินี ชูพุทธ
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาพัทลุง 1/62
วันที่ทำสัญญา :
7 พ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-31 17:58:51