จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงแนวท่อส่งน้ำเข้าถังน้ำใส สถานีจ่ายน้ำคลองหัวจาก
จำนวนเงินงบประมาณ :
224,909.72 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
224,909.72 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รัตนชลวิศวกรรม จำกัด ราคา 224,909.72 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รัตนชลวิศวกรรม จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
10/2562
วันที่ทำสัญญา :
1 พ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-11 15:31:18