จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามวกเหล็ก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาบริเวณชุมชนพรหมปกาศิต ถนนเทศบาล 4ซอย 3 หมู่ที่ 10 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จำนวนเงินงบประมาณ :
189,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
188,932.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เมืองทองรุ่งเรือง ราคาที่เสนอ 188,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เมืองทองรุ่งเรือง ราคาที่เสนอ 188,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
น.ส.รังษิยา จันทร์สา
เลขที่สัญญา :
มล.09/2562
วันที่ทำสัญญา :
29 ต.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 14:04:35