จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามวกเหล็ก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.จรูญรัตน์ วัน หมู่ 3 ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
498,286.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
452,284.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 450,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 450,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
น.ส.รังษิยา จันทร์สา
เลขที่สัญญา :
มล.08/2562
วันที่ทำสัญญา :
29 ต.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 14:01:12