จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ นายอนันต์ สำเร็จเฟื่องฟู ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนเงินงบประมาณ :
447,213.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
447,213.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น447,200.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาที่เข้าเงื่อนไขการจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นายวิศิษฏฺ์ วัฒนะน้อย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉช.7/61
วันที่ทำสัญญา :
10 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 12:02:32