จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ นายภูกิจ ธนารักษ์วุฒิกร ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนเงินงบประมาณ :
230,745.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
230,745.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ก้าวหน้า เอ็นจิเนียริ่ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 230,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ก้าวหน้า เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาที่เข้าเงื่อนไขการจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นายวิศิษฏฺ์ วัฒนะน้อย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉช.6/61
วันที่ทำสัญญา :
9 เม.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 11:33:51