จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
291,138.44 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
307,967.40 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ ราคาที่เสนอ 291,138.44 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นราคาที่เหมาะสมและอยู่ในวงเงินงบปะรมาณ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
209/2561
วันที่ทำสัญญา :
1 พ.ย. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 09:19:11